0

Разносната търговия е продажба извън търговския обект, а СУПТО е в обекта по дефиниция

Според текстовете на Наредба Н-18, "разносната търговия" е продажба извън търговския обект, докато текстовете в ЗДДС за СУПТО са "в търговския обект". Написал съм предложение за промяна на наредбата в strategy.bg, но е добре, ако е възможно въпросът да стигне до юристите на БСК, а също чрез вас до НАП.

Преписвам текста от strategy.bg:

-----------

В Наредба Н-18 имa следната дефиниция за разносна търговия:

  • § т.1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;
    Чл. 25 (2): При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането

В същото време в ЗДДС има следната дефиниция за СУПТО:

  • § 1 ДР на ЗДДС т.84. "Софтуер за управление на продажби в търговски обект" е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

    Чл. 118. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

 

Горните текстове ясно показват, че случая на разносна търговия, трябва да се изключи от обхвата на СУПТО. При този тип търговия продажбата става извън търговският обект. Касовата бележка се издава в склада, а не от разносвача с касов апарат тип "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ". В същият момент получателят е длъжен да получи фискалният бон в обекта.

За целта предлагаме в Наредба Н-18, да се промени следният текст:

Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) Всяко лице,производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС. В разносната търговия, софтуер, който служи за управление на продажбите извън търговските обекти не подлежи на деклариране.

--------------

1 comment

Please sign in to leave a comment.