0

Методология за приланаге на НИД на Н18

Здравейте, 

искам да попитам дали има някъде качена методологията по прилагане на НИД Н18, както беше обещал г-н Росен Бъчваров? 

На ERP.net 2019 срещата, в частта по дискусията за Н18, задодох три върпоса на г-н Бъчваров, като най-важният от тях беше изискването за публикуването на цитираната методология. Предложението беше приветствано като "много разумно" и бе поет ангажимент за неговото реализиране на практика. До ден днешен на мен не ми е известно да е публикуван подобен документ /чеклиста по думите на Р. Бъчваров). Не претендирам за юридическа коректнот, но ми се струва, че всеки подзаконов нормативен докумет върви с правилник за прилагане (в случая с Наредба Н18). Ако разполагате с някакъв видео или аудио материал от срещата, моля споделете го с повече хора (ако е нужно мога да съдействам). Важно е всеки търговец да е запознат, както се изразява г-н Бъчваров, като влезне данъчен в обекта, да знаеш какво има право да прави, какво ще направи и какви са твоите права, за да няма свободни интерпретации. Моля, ако имате възможност го споделете и във FB групата за Н18. 

Като гражданско общество е нужно да се изисква от администрацията да спазва собствените си правила. 

В светлината на Н18, визирам чл.26 от ЗНА /закон за нормативните актове/

Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

НИД по Н18 в този си вид е нито предвидима, нито съгласувана още по-малко стабилна!

Ценя високо времето и ресурсите отделени от Вашата фирма, и в частност на г-н Аржентински, за "каузата" Н18, затова моля, ако имате повече информация по темата да споделите тук или на повече места, за да постигнем равнопоставеност в този оформящ се хаос.

Ако няма такък докумет е добре да се напомни на г-н Бъчваров, че е необходимо публично поетите ангажименти от длъжностно лице да се изпълняват.

Полага ни се.

Благодаря предварително.

0 comments

Please sign in to leave a comment.