EnterpriseOne POS 2019.1 SP1

Моля, обърнете внимание, че това е линк за сваляне на POS клиента на EnterpriseOne!

Преди използването на EnterpriseOne POS е необходимо извършване на настройки на POS модула в съответната база. Без тези настройки, достъпът до базата през POS клиента няма да бъде възможен.

За повече информация и съдейтвие, моля обърнете се към обслужващия Ви партньор.

 

Download EnterpriseOne POS 2019.1 SP1

 

EnterpriseOne What's new
================================================================================

ВЕРСИЯ 2019.1 SP1 (21.10.2019 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 SP1
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 SP1


ВЕРСИЯ 2019.1 RTM (17.10.2019 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------
* Продажби: Печат на фискален принтер: Да се актуализират начините на плащане,
които се подават към ErpNet.FP (30313)
* Потребителски бизнес правила: Подобряване на имената и описанията в падащия
списък на събитията (30381)
* Плащания: Валидация R27332 да стане отменяема. (30366)
* Начини на плащане: Актуализиране на системните начини на плащане (30312)
* EnterpriseOne POS: Основно меню: Настройки: Инструменти: Да се премехне
опцията "Изчистване на базата данни" (30338)
* Legal_BG: Нова справка "Лог на потребителски действия" (29943)
* Продажба: Печат на фискален принтер: Записа в панел отпечатвания да съдържа и
УНП. (30306)
* Проследяване на промените: Увеличаване минимално Ниво на проследяване на
промените за Фирми, Обекти на фирми и Лица (30335)
* Корекция на себестойност: Оптимизиране на времето за изчисление на корекцията
(30314)
* Сервизна заявка: Промяна на поведението за избор на сервизен обект (30298)
* Сервизна дейност: Промяна на поведението за избор на сервизен обект (30299)
* EnterpriseOne POS: Да не може да се редактира Начин на плащане (30300)
* Продажби: Промяна на правило R30077 POSReturnForSalesOrderLineRequired (30284)
* Основно меню: Да се премахне функцията "Клиенти / Продажби /Печат на дневен
отчет на фискален принтер" (30295)
* Плащания: Да се преименува панел "Печат на служебно изведени и въведени пари
..." (30292)
* Продажби: Печат на фискален принтер: При сторно да взима данни за
оригиналната продажба от Historical_Data_Json (30172)
* Общи: Опцията Опростен изглед на филтрите да бъде активна по подразбиране
(30281)
* Общи: GetRealTimeEvents да не се включва в Дневник на заявките и Exec Stats
(30262)
* Изпълняване на складови нареждания: Преработка на изчислението на
количествата спрямо стандартно количество (30233)
* Външни приложения: Да се добави нов параметър във Външни приложения
"DatabaseUrl " (30241)
* Сервизни дейности: Нови генерации на Складови нареждания за изписване на
материалите (CRM0707, CRM0708) (25933)
* Development: Track Changes: Show the fields from the Objects table in the
Attribute Changes and Object Changes navigators (30209)
* Разширени обекти на данни: Създаване на ново бизнес правило
DeletingIsNotAllowed (30224)
* Development: Track Changes: Adding an Object Changeset field in the Object
Changes and Attribute changes navigators and panels (30207)

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------
* Доставчик: Грешка за дублиран Guid, когато се използва Записване и нов и е
показан панел Журнал (30384)
* Потребителски бизнес правила: Правило не пренася стойност на характеристика
при запис на генериран документ (30382)
* Калкулирани атрибути: Филтрирането по празна стойност не работи коректно в
SELECT (30353)
* Мерки в склада за данни: Грешка в хинта на поле Период (30372)
* Сервизни заявки: Процедури CRM0702 и CRM0703 попълват NULL в поле Сума на
линията, вместо 0. (30355)
* Себестойност: Грешка при изпълнение на генерация FIN0801 ако м.ед. в реда на
складовата разписка не е базовата (30349)
* Субекти: Грешка при зареждане на данните в панел Взаимотношения (30345)
* Стартов екран: При използване на mouse scroll wheel върху Журнал дава грешка
(30195)
* Клиентски център: Някой заявки от клиентския център влизат в Exec Stats с
приложение "?" (30329)
* Навигатор Налични и свободни количества: Некоректно свободно количество ако
за продукта няма движения (30297)
* Продажби: Допълнителни суми: Различно разпределение при едни и същи суми на
линиите, но с обратен знак (30350)
* Е1 Сървър Мениджър: В Exec Stats заявките за одитния лог се логват в два
отделни типа AuditLog и Audit Log (30336)
* Складове: Не може да се изтрие склад, дава грешка. (30347)
* Продукти: Хвърля се грешка при опит за избиране на Продуктова група (30320)
* Навигатор Фактуриране: Не се закръглява правилно поле Единична цена (30323)
* Навигатор складови разписки: Изгледи: При филтриране по характеристика в
грида и повторно показване излиза грешка (30327)
* Клиентски център: Не може да се отвори началния екран (30198)
* Отчети за работа: Не може да се пусне Отчет за работа (30324)
* Навигатор Статистика на изпълнения: Данните не се ъпдейтват при презареждане
(30317)
* Сервизна дейност: При генериране на продажба с генерация CRM0701 се генерира
втора продажба с неправилно количество (30269)
* Плащания: Печат на фискален бон по продажба: Излиза грешка за невалиден начин
на плащане (30305)
* WEB Server: Не мога да отворя Клиентски център на Stable (30215)
* Навигатор ПОС Оператори: Могат да се покажат полета с чувствителна информация
от дефиницията на потребителя (30309)
* Условно оцветяване: Не се запазва зададения цвят в настройката при клиентска
инсталация на Windows Server 2016 (30261)
* Общи: При изпозлване на част от черните теми заглавията на полетата в долната
част на панел Филтриране е нечетима (30279)
* Продажби: Хвърля се Грешка при отваряне на формата за един запис ако е
показан панел Промени на обекти (30286)
* Дефиниция тип документ: Панел "Допълнителни суми за тип документ" се показва
два пъти (30290)
* Клиенти – обекти на фирми: Хвърля се Грешка при затваряне на навигатора ако в
него е показан домейн атрибут (30271)
* Бизнес процеси: При отваряне на бизнес процес излиза грешка (30278)
* АПИ: Грешка при изпълняване на заявка за вземане на свободно количество
(30275)
* Общи: При смяна на статус се хвърля Грешка BusinessEventHandlingSystem is not
initialized (30273)
* Е1 сървър: Всеки път при ъпгрейд на база данни тя остава в Single user mode
(29762)
* Е1 Сървър: При рестартиране на Е1 сървър не се стартират WEB сайтовете.
(30235)
* Навигатор Плащания от клиенти: Данните в навигатора не могат да се заредят
поради Грешка (30266)
* Навигатор Фактуриране: За редове на нареждания за фактуриране с количество 0
дава грешка за делене на 0. (30263)
* Продажби: Не може да се запише документ поради Грешка за ненамерен Ред на
продажба с това Id (30260)
* Покупни фактури: Не се генерира ръчно счетоводна статия, когато преди тава е
анулирана такава. (30251)
* Навигатор фактуриране: Не се визуализира правилно поле "Единична цена"
(30258)
* Вземания от клиенти: Дава грешка при "Защо <Сума>" от полета "Обща сума" и
"Покрита сума". (30256)
* Аналитична оборотна ведомост: Дава грешка при опит за показване на "Детайлно
движение за периода". (30255)
* Анализ на маржа: Дава грешка при опит за показване на данните. (30259)
* Изчисляването на калкулираните атрибути на сървъра е много бавно и изяжда
ресурсите на сървъра (30254)
* Текущи складови наличности: Грешка при визуализация на данните в панел Текущи
складови наличности в мерна единица (30249)
* навигатор Налични и свободни количества: Данните не могат да се заредят
поради Грешка (30253)
* Панел Налични продукти: Не се зареждат стойности за характеристиките на
Складова партида (30250)
* Счетоводни статии: Не може да се генерира счетоводна статия, ако в типа на
документа има характеристики (30247)
* API: При опит за отваряне на querybuilder излиза грешка (30236)
* Изпълняване на складови нареждания: Стандартно количество се попълва грешно
ако мерната едниница не е наредената (30243)
* Изпълняване на складови нареждания: Полетата за стойност имат некоректни
данни (30231)
* Api: В изледа за дължимите суми участват непуснати и коригиращи документи
(30237)
* Клиентски център: Проблеми с визуализацията и стойностите на полетата в Due
Payments (30201)
* Субекти: При запис в навигатори Фирми и Обекти на фирми излиза балонче за
липсваща колона при Проследяване промяна на обект (30134)
* Стартов еккран: При записване на изгледа дава грешка Object reference not set
to an instance of an object. (30216)
* Bug: Track Changes: An Object record is created event when is set a Track
Changes Level 0 (30177)
* Сървър Мениджър: В Exec Stats има тип статистика Benchmark в която се логва
ненужна информация (30226)
* Промени на обекти: Мога да изтрия дефиницията през формата за един запис
(30203)
* Групи промени на обекти: Мога да изтрия дефиниция през формата за един запис
(30202)
* Навигатор Дейности: Не се прилага сортирането на сървъра когато панел
Дейности-календар е на преден план. (30217)
* Bug: Object Changes: The Bulgarian translation of the field Server Version is
wrong (30208)
* Навигатор ПОС Поредици: Не се визуализира стойност за поле ПОС Устройсво ако
устройството е деактивирано (30173)
* Продукти: Панел Текущи складови наличности: Функцията с десен бутон "Защо X"
дава грешка (30156)
* Стартов екран: Грешка при опит за отваряне на имейл (30196)
* Стартов екран: Грешка при натискане на бутон "Х" в едно поле за къстъмизация
(30194)
* Отпечатки: Не се отваря отпечатка на фактура, дава грешка (30199)
* Стартов екран: Дейности календар не показва моите дейности (30193)
* Проекти-Задачи: При създаване или избиране на Ресурс, Е1 се затваря ако
планирана продължителност е различна от 0. (30185)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 RTM
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 RTM


ВЕРСИЯ 2019.1 RC1 (17.10.2019 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 RC1
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 RC1


ВЕРСИЯ 2019.1 RC0 (06.08.2019 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Присвоени групи на
потребители" (29955)
* Client Center: Нов таб даващ достъп до дължимите суми (30159)
* EnterpriseOne POS клиент: Пълно деинсталиране на клиента (30140)
* Фактуриране: Преработка на изчислението на количествата спрямо стандартно
количество (30157)
* Групи промени на обекти: Създаване на ново бизнес правило
DeletingIsNotAllowed (30181)
* Промени на обекти: Създаване на ново бизнес правило DeletingIsNotAllowed
(30178)
* Плащане: Ново правило PosLocation Required (30149)
* Навигатор ПОС Локации: Да се покажат полетата от дефиницията на Филиала
(30160)
* Плащане: Създаване на ново правило ValidPosLocation (30145)
* Потребителски бизнес правила: Да се скрие поле "Слой" в панел "Събития".
(30171)
* Навигатор ПОС Поредици: Да се покажат полетата от дефиницията на ПОС
Устройството, ПОС Терминала и ПОС Локацията (30164)
* Начини на плащане: Добавяне на възможност за деактивиране на Начин на плащане
(30142)
* Навигатор ПОС Устройства: Да се покажат полетата от дефиницията на ПОС
Работния терминал и неговата ПОС Локация (30163)
* Навигатор ПОС Оператори: Да се покажат полетата от дефиницията на ПОС
Локацията, ПОС Ролята, Потребителя (30165)
* LEGAL_BG: Нова справка "Детайлни данни за доставки" (29959)
* Навигатор ПОС Работни терминали: Да се покажат полетата от дефиницията на ПОС
Локацията (30162)
* Продажби: Да се добави ново поле в редовете на продажбите "Historical Data"
(30141)
* Плащания: При печат на плащане на ФУ да проверява, че PosOperator съответства
на потребителят, който прави плащането (30148)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Потребителски групи" (29954)
* Документи: В панел Отпечатвания да се попълва поле Тип отпечатване с
"Отпечатване на принтер", при печат на принтер. (30093)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Присвоени права на групите"
(29956)
* ID site: Improve new user registration UX (30059)
* Плащания: Да се създаде ново поле ParentPaymentSlipAmountId (29536)
* Плащане: Създаване на ново правило PaymentTypeRequired (30152)
* Лицензионна програма: Може да се даде лиценз без крайна дата (29033)
* Плащане: Създаване на ново правило FiscalPrinterPosDeviceRequired (30153)
* Плащане: Панел "Печат на фискален принтер": Печат на фискални бонове на
ErpNet.FP (30041)
* Плащане: Създаване на ново правило PosOperatorRequired (30150)
* Начини на плащане: Създаване на ново правило RequiresFiscalReceipt (30146)
* Плащане: Падащият списък на поле FiscalPrinterPosDevice да се филтрира по
избраната локация в поле PosLocation (30143)
* Плащане: Падащият списък на поле PosOperator да се филтрира по избраната
локация в поле PosLocation (30144)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Работни места" (29739)
* Продукт: В панел "Текущи складови наличности" да се скрият редовете с нулево
количество (29623)
* Продажби: Панел "Печат на фискален принтер": Печат на фискални бонове на
ErpNet.FP (29978)
* Редове на логистични документи: Създаване на ново правило
StandardQuantityBaseEqualToQuantityBase (29860)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Търговски обекти" (29736)
* Дашборд: Подобряване на интерфейса (30105)
* LEGAL_BG: Нова справка "Обобщени данни за продажбите" (29705)
* Legal_BG: Нова справка "Лог на потребителски действия" (29943)
* Продажба: Нова генерация на нареждане за закупуване CRM0115 (28633)
* LEGAL_BG: Нова справка "Промени на потребители и права" (29960)
* Доверени приложения: Ново правило SetCreationTime (30135)
* Продажба: Проверка на статуса на ФУ при откриване на продажба (30045)
* ПОС Модул: Подобряване на структурата на подредбата и наименованията на
навигаторите в главното меню (30110)
* панел Баркод Команди: Преработка на Режимите за сериен номер (29585)
* Create UI for Gen_Party_Applicable_Legislations_Table (29656)
* LEGAL_BG: Данни за плащанията по продажбите (29932)
* Продажби: Нова справка "Детайлни данни за продажбите" за POS режим (29709)
* Нареждания за обслужване: Нов документ (29481)
* LEGAL_BG: Нова справка "Сторнирани продажби" за POS режим (29890)
* Продажби: Създаване на ново FrontEnd правило SetPosAttributes (30127)
* Интрастат декларации: Да се сложи условие по Собствена фирма на документа в
правило R27017 (30108)
* Извлечения: Нова генерация "Създаване на плащания (еднократно изпълнение)"
(FIN0103). (29581)
* Типове управлявани активи: Нова номенклатура (29441)
* LEGAL_BG: Нова справка "Анулирани продажби" (29765)
* Продажби: Създаване на ново правило POSReturnForSalesOrderLineRequired (30077)
* Интрастат декларации: Да се сложи условие по Собствена фирма на документа в
правило R27019 (30109)
* Навигатор Фактуриране: Да се добавят нови полета "Първо плащане, дата" и
"Последно плащане, дата" (29648)
* Общи: Подобряване на съобщението за нарушаване на ограничението за уникален
индекс (29472)
* Типове продукти - Данъчни групи: Да се направи нов навигатор и панел (29979)
* Users: Update the User_Type attribute (30067)
* Сървър мениджър: Подобряване на изгледа на лицензите за база данни (28639)
* Стойности в склад за данни: Полетата Целева стойност и Реална стойност да се
направят с точност до 5 знака (29930)
* Системни права: Добавяне на ново право "Справки Държавна Администрация
България" (30031)
* Фактури: Да се скрие панела "Печат на фискален принтер". (30091)
* Legal_BG: Падащият списък на поле Собствена фирма да се съобразява с правата
на логнатия потребител (30050)
* Счетоводни статии: Оптимизиране на заявката за ъпдейт на записите (30048)
* Client center fixes for conference 2019 (29986)
* Клиентски център: При download на фактура, да записва в отпечатки (30083)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Потребители" (29953)
* Лицензиране: Да се добави нов лиценз "EnterpriseOne POS" (30076)
* WEB сайтове: Нова справка в LEGAL_BG за Номенклатури стоки/услуги (29652)
* Логване в системата: След логване в Е1 клиент, да се сравнява времето на Е1
сървър с локалното време на клиента (29908)
* LEGAL_BG: Нова справка за номенклатури "Оператори" (29951)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Видове плащания" (29731)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило UsersPersonRequired (30056)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило PersonFullNameRequired (30058)
* LEGAL_BG: Нова справка "Обобщени данни за доставки" (29958)
* Гридове: Да се преработи функцията "Поставяне на редове" и опцията
VisualPasteDisabled (29830)
* Форми: Да се върне обратно бутонът за Затваряне да е ляво подравнен (30057)
* Калкулирани атрибути: Нов оператор LIST (29703)
* E1 POS клиент: Забрана за вход в Собствени фирми, за които бългаското
законодателство не е приложимо (30007)
* Интрастат декларации: Да се сложи условие за Посока за движение на продуктите
в правило R27017 (30001)
* Документ: Панел "Отпечатвания": Да се добави ново поле "PrintoutType" (30020)
* Навигатор Продажби: В панел Филтриране да се покаже и филтър по УНП (30042)
* Е1 Клиент: Създаване на отделен setup за E1 POS (29870)
* Нареждания за фактуриране: Нова генерация на Фактури (CRM0202) (25482)
* Продажби: Създаване на правило FiscalSalesNumberRequired (29752)
* WEB сайтове: Нова справка в LEGAL_BG за Номенклатури Доставчици (29653)
* LEGAL_BG: Нова справка "Видове операции" (29950)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило MaxNoGreaterThanNextNo (29689)
* Начин на плащане: Да се добави нова отметка "Requires Fiscal Receipt" (30019)
* Продажби: Създаване на ново правило SetFiscalSalesNumberAndIncrementSequence
(29743)
* Продажби: Създаване на правило SequenceRequired (29759)
* Create the new data attributes in Sales Order for POS sales (29633)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило PosLocationCannotBeChanged (29728)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило PosOperatorCodeCannotBeChanged
(29730)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило UserCannotBeChanged (29726)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило MaxNoRequirementsForFiscalPrinters
(29692)
* Типове данни: Създаване на ново правило IsAggregateRoot (29729)
* Промоционални пакети: Добавяне на поле "Партида" в линиите на пакета (29840)
* ПОС Поредици: Създаване на ново бизнес правило DeletingIsNotAllowed (29992)
* Проследяване на промените: Задаване на системно минимално Ниво на
проследяване на промените за част от ентитата (29988)
* Продажби: Нова генерация на Складови нареждания за всички стоки (CRM0116)
(29997)
* Интрастат декларация: Валидация при пускане на коригираща декларация за други
декларации за периода (27019)
* Api: Support for server-side backend transaction (29941)
* Потребителски Бизнес Правила: Създаване на ново събитие Анулиране (29993)
* Счетоводни статии: Да се оптимизира търсенето на стойност в потребителска
характеристика (29910)
* Служители на фирми: Актуализиране на организационния клон на съответния запис
в таблицата за лица (28836)
* Exec Stats: New client form to visualize the server Exec Stats (29901)
* Sec_Users.Is_Community_User should not allow NULLS (29985)
* Потребители: При създаване на нова група да не се създава автоматично група
потребители за него. (29970)
* ID site: Support trusted applications login (29937)
* LEGAL_BG: Нова справка "Роли на оператори" (29952)
* Продажби: Създаване на ново правило ValidFiscalSalesNumber (29929)
* Документи: Промени на статуса: Да се логват събитията Анулиране и Създаване
(29945)
* Е1 POS клиент: Да не може да влиза в база данна, в която няма поне един
активен POS филиал (29967)
* E1 POS клиент: Е1 POS да не може да влиза във филиали, които не са POS (29968)
* API: Change GetChanges/WaitForChanges response format (29964)
* Документи: Проверка при запис дали филиала и Е1 клиента едновременно са ПОС
(29969)
* Api: Support for optional activation of track changes for front-end
transactions (29942)
* Фактуриране: Ускоряване (29949)
* Доверени приложения: Нова форма и навигатор (29935)
* Общи: Създаване на ПОС опции - активиране на ПОС режим, позволени база и
локация за клиентската машина (29701)
* Конфигурации: Валидация, която забранява триенето на записи (29900)
* Конфигурации: Отметка Активен да се попълва при системно създаване на запис в
конфигурации (29895)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило LoadPosOperatorCodeNextNo (29732)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило OnlyOnePosSequencePerPosDevice (29681)
* Е1 Сървър: Дефиниция база данни: Нова опция Web Enabled (29718)
* Плащания: Добавяне на нови полета ПОС Локация, ПОС Оператор и ПОС Фискален
Принтер поддържащи Default Expressions (29813)
* Remove NORECOMPUTE clause from indexes (29899)
* When used inside a navigator, the calculated attributes should run on the
server (29831)
* Редове на логистични документи: Създаване на ново правило
StandardQuantityBaseMatchesQuantity (29861)
* Потребителски бизнес правила: В полетата за атрибути да има падащ списък с
атрибутите (29333)
* Дейности: Е-mail нотификациите да съдържат Начало и Край полетата (29313)
* Домейн система: Нови формат спецификатори за конкретен език (29637)
* The community users to be stored in Sec_Users (29790)
* WEB сайтове: Нова справка в LEGAL_BG за Номенклатури Клиенти (29654)
* Продажби: Генерация CRM0104 да поддържа еднократно изпълнение (29621)
* Складови разписки: Да се добави нова вградена отпечатка (29610)
* Сървър мениджър: Да се направят по ясни измерените стойности (29800)
* Документи: За Име на продукт да се зареждат преводите от дефиницията на
продукта и да се извършва транслитерация (29746)
* Продажби: УНП да бъде празно при създаване на продажба чрез Нов на база
текущия (29776)
* Communities: New navigator and form (29781)
* Документни навигатори: Да може да се сортира по таблица Документи и основната
таблица за всеки навигатор (29815)
* Навигатор "Редове на продажби" да може да прилага сортиране на сървъра (29618)
* Конфигурации: Да могат да се де-активират конфигурационни опции (29595)
* Продажби: Създаване на ново правило PosLocationRequired (29753)
* Продажби: Генерация CRM0104 добавяне на метрика за Стандартно Количество
(29283)
* Database Upgrade: Requests Alter Server State / Alter Trace, while it should
work without these permissions (29763)
* Продажби: Създаване на ново правило FiscalSalesNumberCannotBeChanged (29645)
* Проблем: Цени на продукти: Записването на много цени става бавно (29675)
* Продажби: Генерация CRM0104 да поддържа транзитни документи (29588)
* Навигатори: В полетата за дати да може да се търси по част от дата (29288)
* Сървър Мениджър: Exec Stats: Измерване на Document Generations (29720)
* POS Devices: New data attributes - Protocol_Name and Settings_Json (29748)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило PosDeviceCannotBeChanged (29688)
* Сървър Мениджър: Панел Exec Stats: Да се добави нов тип операции, които да се
измерват - Data Query (29258)
* Продукт: Подобряване на валидация R27406 (29616)
* Конфигурации: Да се добави възможност за проследяване на промените (29596)
* E1 Server Manager: Double-click should copy the value of the current field in
Exec Stats tab (29727)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило NextNoRequirementsForFiscalPrinters
(29690)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило ValidPosOperatorCode (29715)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило OnlyOneActivePosOperator (29698)
* ПОС Оператор: Създаване на ново правило
TerminationDateGreaterThanStartingDate (29700)
* ПОС Локации: Създаване на ново правило ValidEnterpriseCompanyLocation (29695)
* ПОС Локации: Създаване на ново правило
OnlyOneActivePosLocationPerEnterpriseCompanyLocation (29696)
* ПОС Оператор: Създаване на ново правило ValidDefaultPosTerminal (29697)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило NextNoCannotBeChanged (29685)
* Е1 Server да предава id на сайтoвете (29613)
* Продажби: Създаване на ново правило SetPOSAttributes (29644)
* ПОС Поредици: Да се добави ново поле "Активен" (29680)
* Option "Include nulls" for the query builder (29662)
* Продажби: Създаване на ново правило ValidPosLocation (29647)
* Нов модул "POS" (29599)
* Api: Query Builder: Invalid icons (29604)
* Improvement: Api: Query Builder: Select box: New option "Include Expands"
(29606)
* Платежни искания: Нова генерация на Плащания (FIN0101) (25483)
* Api: Change the "Search" button text to "Execute" (29603)
* Основно меню: Да се премахне от менюто Приложения/Уеб сайтове (29593)
* Ентитита: Всички ентитита да поддържат потребителски характеристики. (29284)
* Vehicle Location History: Add data attribute for the current speed (29591)
* Party Location Numbers: New entity (29540)
* Research: Kill child processes when master process dies (28588)
* Инсталация: Да се вгради TeamViewer 14 клиента на Е1. (29576)
* Форми: Да се направи бутонът за затварне да е дясно подравнен (29487)
* Производствени нареждания: Падащия списък за поле "Технология" да е филтриран
по склада в реда. (29557)
* Производствени нареждания: Валидация за валидност на Технологията в ред с
изделия спрямо Склада в реда. (29564)
* Уеб сайтове и Уеб хостове: Нови навигатори и таблици (29513)
* Управлявани активи: Нова номенклатура (29480)
* Производствено нареждане: Нова начин на разпределяне на себестойността на
материалите - по Стандартна себестойност (29234)
* Продукти: Функция "Актуализация" да актуализира и стойности на х-ки (29422)
* Счетоводни статии: Създаване на ново правило
DebitEqualsDebitBaseAndCreditEqualsCreditBase (28761)
* Главно Меню: Секцията Функции да се премести преди Справки в различните
модули. (29484)
* Сервизни Центрове: Нова номенклатура (29443)
* Следени параметри: Нова номенклатура (29440)
* Enterprise Asset Management: Създаване на нов модул и номенклатура "Типове
обслужване" (29431)
* Документи и редове: Валидация да не може да се редактира запис, ако
документът е маркиран само за четене (29107)
* Изпълняване на складови нареждания: Преработка на навигатора (29306)
* Типове документи: Създаване на нови правило NoUserStatusesIfTransitional
(29337)
* Източници на данни: Да се добавят липсващите типове контактни данни в
Контрагенти. (29318)
* Предупреждения: Да се добави текст "Име на транзакция" пред транзакцията.
(29255)

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------
* Потребителски характеристики: Не работи филтриране в дефиницията на х-ка със
стойности "Обекти на фирми" (30183)
* Продажби: При печат на фискален бон грешките не са информативни (30100)
* ID Сайт: При регистрация на потребител не се запазва името на потребителя в
Default Language (30170)
* Bug: Track Changes: "Track Changes Level 2" tracks Attribute Changes (30174)
* Bug: Track Changes: Track Changes Level 4 can not be set for any entity
(30175)
* Bug: Track Changes: Deleting records is not tracked (30176)
* Проследяване на промените: Не се логва промяна в "Разширени обекти за данни"
(30167)
* Отчети: Не може да се отвори отчет в навигатор Стойности на дълготрайни
активи. (30168)
* Начален екран: При ъпгрейд на клиент на нова версия в края на ъпгрейда излиза
грешка (30131)
* Продажби: Излиза грешка за несъответстващ потребител при запис (30161)
* Е1 Сървър: При обновяване на база данни сървърът спира (29756)
* Начален екран: Излиза грешка при стартиране на Е1 на някои компютри (30116)
* Legal_BG: Сайта излиза с огромна икона на ERP.NET (30154)
* Счетоводни статии: Многократно на Аналитичната отборотна ведомост при пейст
на редове на счетоводни статии (30151)
* Поща: Грешка при запис на имейл за изпращане (30117)
* Нареждания за фактуриране: При генериране на Фактура с генерация
GenerateInvoices в нея не се зареждат характеристики (30132)
* Сайтове: Не мога да се отписвам от сайта в който съм се логнал (30124)
* Клиенти: В панел Статус на плащанията се визуализират Коригиращи документи
(30054)
* Навигатор Цени на продукти: При въвеждане на нова цена на продукт не се
зарежда мерната единица по подразбиране от продукта (29394)
* Навигатор Контактни данни на субекти: Списъкът на поле "Предназначение" не е
филтриран според типа контактни данни (29319)
* Логин екран: При отваряне на сайта излиза грешка (30119)
* Нареждания за експедиция: При генериране на Експедиция в нея не се зареждат
характеристики (30052)
* Сервизна дейност: При генериране на продажба с генерация CRM0701 се хвърля
Грешка за дублиран Номер на ред (30113)
* Фактури: Грешки при генериране на Платежно искане с генерация CRM0201 (30063)
* Bug: Payment Order: POS Location, POS Operator and POS Fiscal Printer are not
filled in when generating payment transactions (30044)
* Складови нареждания: След маркиране на "Завършен" в ред от складова разписка
се генерира складова разписка за доизпълнение. (29553)
* Общи: Валидациите за уникалност на записа R29696 и R29698 могат да за
заобиколят при масово записване (30087)
* Навигатор продукти: Промени на атрибути: При промяна на поле в продукт през
навигатор, то промяната не се записва (30120)
* Продажба: Не може да се пусне продажба с включено "Измерване на
производителността" (30071)
* Сервизна дейност: При генериране на продажба с остаряла генерация се хвърля
грешка за празно Стандартно Количество (30114)
* Субекти: Поле Район има неконстантно поведение на визуализация - с и без
разстояние между името и двуеточието (29723)
* Общи: При визуализация на вградена отпечатка се зарежда отпечатката По
подразбиране (30092)
* Фактури: Генерация CRM0201 на Платежни искания тегли контрагент от
Продажбата, а нe от Фактурата (30065)
* Извлечения: Не може да се анулират Извлечения, дава грешка Object reference
not set to an instance of an object. (30111)
* Навигатори: Периода на автоматично обновяне не започва да тече от края на
предходното обновяване. (29957)
* Логин екран: Не мога да си ресетна паролата (30099)
* Client Center: При кликване върху логнатия потребител ме отвежда към
несъществуващ сайт (30094)
* Продажби: Не може да се запише продажба (30102)
* Legal_BG: След добавяне на нов Legal_BG сайт, той не може да бъде достъпен
(30089)
* Статус на плащанията: Панел Редове на плащане в създадените през навигатора
Плащания не съдържа записи (29928)
* Нареждане за експедиция: Грешка при генериране на Складово нареждане с
разбиване по партиди (30014)
* Складове: Не може да се попълни Отговорно лице във вече създаден запис (30026)
* Сървър мениджър: При затваряне на голям брой документи, заетата памет на
сървъра непрекъснато нараства (30027)
* Получаване на стоки по нареждания за закупуване: При създаване на документ
Сумата на линията в него е нулева (30080)
* Начален екран: Грешка при автоъпдейт до версия 2019.1 CTP2 2.43 (30069)
* Типове документи: Не може да се изтрие запис за Характеристика за тип
документ (29769)
* Продажби: Бутона "Печат (F7)" не записва документа преди печат (30062)
* Продажба: След използване на бутон "Печат (F7)" се създава нов документ, в
който не е попълнен тип документ (30061)
* Нареждания за експедиция: Грешка за липващ Номер по ред при генериране на
Експедиция с генерация LOG0104 (30053)
* Нареждания за експедиция: Генерира се Експедиция с нулево Стандартно
Количество (29502)
* Е1 POS клиент: Грешка при вход в системата ако потребителя няма права до
някой от филиалите (30009)
* Е1 Windows клиент: Не се листва списъка с базите на началния екран (30049)
* Оферти: Грешка за липсващо име на продукт при генериране на Продажба с
CRM1001 (30038)
* Е1 Windows Клиент: Грешка при вход ако версията на сървъра е по-голяма от
тази на клиента (30047)
* Общи: Времената за изпълнение на генерация в Exec Stast и Измерване на
производителността са различни (30011)
* Потребителски характеристика: Не се листват стойностите на характеристика ,
която ползва стойности на друга х-ка (30021)
* Навигатор Клиенти - обекти на фирми: Данните не се зареждат поради грешка при
показване (29996)
* Движения сумарен: При филтриране по дата излиза грешка (29936)
* Получаване на стоки по нареждания за закупуване: Отметка Завършен не може да
се редактира (29938)
* Продажби: Грешка при създаване на Нов на база текущия ако панел Статус на
плащанията е на фокус (29966)
* Служители на фирми: Не може да се добави нов служител (29983)
* Навигатор планиране на производсвото и снабдаването: Излиза грешка при
изчисляване на нов план (29671)
* Свободни за обещаване количества: Излиза грешка при натискане на бутон
Показване (29965)
* Навигатор Обекти на фирми: Не показва данни, дава грешка (29980)
* Trunk night build #6063 failed (29981)
* Фирми: Не се запазва стойност за потребителска характеристика за клиенти,
показана в панел Клиентски условия. (29825)
* Фирми: Не се вижда стойността на потребителска характеристика за Клиенти,
показана във форма на Фирма. (29824)
* Е1 Server Manager: Настройките от таб Licensing не се прилагат (29809)
* E1Server fails to start after night build installation (29948)
* Потребителски бизнес правила: Front-End правило не отчита промяна на атрибут
характеристика (29927)
* Е1 Клиент: Не сработва автоматичния ъпгрейд до нова версия (29923)
* Документи: Не се зареждат характеристиките от типа на документа, когато той е
генериран. (29906)
* Продажба: Не се показват стойностите на калкулиран атрибут, въпреки че са
изчислени (29909)
* Автоъпгрейд: Автоъпгрейда не приключва в рамките на половин час. (29886)
* Калкулирани атрибути: Хвърля се безкрайна Грешка при изчисляване на атрибут
(29912)
* Уеб сайтове: Не се отваря LEGAL_BG сайта на E1_NBETA (29881)
* Продажби: Не мога да сложа стойност в полета "Платежна сметка" и "Начин на
плащане" (29887)
* Начален екран: Съобщението за несъвместимост на версиите не е коректно.
(29434)
* Bug: Server: Databases can't be upgraded. (29893)
* Уеб сайтове: Не се стартира Id сайта на E1_NBETA (29882)
* Начален екран: При автоматичния ъпгрейд излиза грешка (29877)
* Е1 Сървър: Забиват множество процеси при работа (29797)
* WEB: Не успявам да подкарам API сайт на APP90 (29745)
* Уеб Сайтове: Някой сайтове не могат да се стартират, тъй като им е зает порта
(29862)
* Начален екран: Автоъпгрейда не работи (29795)
* Уеб сайтове: Стартират се два сайта с един и същи хост (29719)
* Документ: Документен поток: В "Създаден от" се листват транзитни документи, а
не трябва (29767)
* WEB: API сайта не може да се достъпи (29793)
* Изследване на фактурирани продажби: Не се зареждат стойности за клиентските
характеристики, ако те нямат описание (28576)
* Нареждания за закупуване: Не се попълва поле "Количество б.м.е." при
невъзможност за пресмятане на покупна цена (29771)
* Извлечения: Не може да се генерира плащане, дава грешка. (29587)
* WEB: След рестартиране на Е1 сървър, сайтовете не са достъпни около 5 минути
(29751)
* Общи: Таб Връзки не може да бъде отворен (29611)
* Query Builder: Cannot filter by Id (29734)
* Документи: Не може да се добави или промени стойност за характеристика във
вече записан документ (29640)
* Уеб Хостове: Не мога да запиша нов хост, без да съм сложил сертификат (29672)
* fix unit tests failing (29659)
* Bug: Api: Docs: The links to the entities open the docs strangely scrolled
(29605)
* Bug: Api: Query Builder: Where: Incorrect build string when filtering by date
(29607)
* Bug: Api: Confusing error about sorting in Gen_Products (29600)
* Trunk night build for unit tests fails (29627)
* Изпълняване на складови нареждания: При промяна на партида в панел Входящи
данни дава грешка, ако има сортиране по Продукт. (29526)
* Е1 сървър: Инсталацията не инсталира DotNetCore.2.0.6-1-WindowsHosting (29492)
* Сървър мениджър: Непрекъснато дава грешка Object reference ... (29562)
* Нареждена за експедиция: Грешка при генериране на складово нареждане (29575)
* Навигатор Типове обслужване: Дава грешка при опит за създавате на нова група
от най-горно ниво. (29528)
* trunk night build fail (29489)
* Начален екран: Съобщението за несъвместимост на версиите, не е достатъчно
информативно. (29297)
* Навигатор Планиране на производството снабдяването: Групирането създава
няколко документа с еднакви параметри за групиране (29298)
* Изпълняване на складови нареждания: Хвърля се неговорящо съобщение ако не е
открит подходящ ред от нареждане (29219)
* Стоков трансфер: При промяна на Количеството в редовете промяната не се
отразява в панел Налични продукти (29320)
* Сървър мениджър: Страница Exec Stats: Сортирането по колона Total Time не
работи правилно. (29256)
* Навигатор Планиране на производството и снабдяването: В изчисления план се
извежда Предложение с неговорящ текст (29235)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 RC0
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 RC0


ВЕРСИЯ 2019.1 CTP3 (05.08.2019 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 CTP3
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 CTP3


ВЕРСИЯ 2019.1 CTP2 (22.05.2019 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------
* Доверени приложения: Нова форма и навигатор (29935)
* LEGAL_BG: Нова справка "Обобщени данни за продажбите" (29705)
* Извлечения: Нова генерация "Създаване на плащания (еднократно изпълнение)"
(FIN0103). (29581)
* LEGAL_BG: Нова справка "Сторнирани продажби" за POS режим (29890)
* Продажби: Създаване на ново правило ValidFiscalSalesNumber (29929)
* Общи: Създаване на ПОС опции - активиране на ПОС режим, позволени база и
локация за клиентската машина (29701)
* Промоционални пакети: Добавяне на поле "Партида" в линиите на пакета (29840)
* Конфигурации: Валидация, която забранява триенето на записи (29900)
* Продажби: Създаване на правило FiscalSalesNumberRequired (29752)
* Конфигурации: Отметка Активен да се попълва при системно създаване на запис в
конфигурации (29895)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило LoadPosOperatorCodeNextNo (29732)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило OnlyOnePosSequencePerPosDevice (29681)
* Е1 Сървър: Дефиниция база данни: Нова опция Web Enabled (29718)
* Плащания: Добавяне на нови полета ПОС Локация, ПОС Оператор и ПОС Фискален
Принтер поддържащи Default Expressions (29813)
* Remove NORECOMPUTE clause from indexes (29899)
* When used inside a navigator, the calculated attributes should run on the
server (29831)
* Общи: Подобряване на съобщението за нарушаване на ограничението за уникален
индекс (29472)
* Редове на логистични документи: Създаване на ново правило
StandardQuantityBaseMatchesQuantity (29861)
* Потребителски бизнес правила: В полетата за атрибути да има падащ списък с
атрибутите (29333)
* Дейности: Е-mail нотификациите да съдържат Начало и Край полетата (29313)
* Домейн система: Нови формат спецификатори за конкретен език (29637)
* The community users to be stored in Sec_Users (29790)
* WEB сайтове: Нова справка в LEGAL_BG за Номенклатури Клиенти (29654)
* Продажби: Генерация CRM0104 да поддържа еднократно изпълнение (29621)
* Складови разписки: Да се добави нова вградена отпечатка (29610)
* Сървър мениджър: Да се направят по ясни измерените стойности (29800)
* Типове данни: Създаване на ново правило IsAggregateRoot (29729)
* Документи: За Име на продукт да се зареждат преводите от дефиницията на
продукта и да се извършва транслитерация (29746)
* Гридове: Да се преработи функцията "Поставяне на редове" и опцията
VisualPasteDisabled (29830)
* Продажби: УНП да бъде празно при създаване на продажба чрез Нов на база
текущия (29776)
* Продажби: Нова справка "Детайлни данни за продажбите" за POS режим (29709)
* LEGAL_BG: Нова справка "Анулирани продажби" (29765)
* Communities: New navigator and form (29781)
* Документни навигатори: Да може да се сортира по таблица Документи и основната
таблица за всеки навигатор (29815)
* Навигатор "Редове на продажби" да може да прилага сортиране на сървъра (29618)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Работни места" (29739)
* Конфигурации: Да могат да се де-активират конфигурационни опции (29595)
* Продажби: Създаване на ново правило PosLocationRequired (29753)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Търговски обекти" (29736)
* LEGAL_BG: Нова справка в Н-18 за номенклатури "Видове плащания" (29731)
* Продажби: Генерация CRM0104 добавяне на метрика за Стандартно Количество
(29283)
* Database Upgrade: Requests Alter Server State / Alter Trace, while it should
work without these permissions (29763)
* Продажби: Създаване на ново правило FiscalSalesNumberCannotBeChanged (29645)
* Проблем: Цени на продукти: Записването на много цени става бавно (29675)
* Продажби: Генерация CRM0104 да поддържа транзитни документи (29588)
* Навигатори: В полетата за дати да може да се търси по част от дата (29288)
* WEB сайтове: Нова справка в LEGAL_BG за Номенклатури стоки/услуги (29652)
* Сървър Мениджър: Exec Stats: Измерване на Document Generations (29720)
* POS Devices: New data attributes - Protocol_Name and Settings_Json (29748)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило PosLocationCannotBeChanged (29728)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило UserCannotBeChanged (29726)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило PosOperatorCodeCannotBeChanged
(29730)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило PosDeviceCannotBeChanged (29688)
* Сървър Мениджър: Панел Exec Stats: Да се добави нов тип операции, които да се
измерват - Data Query (29258)
* Продукт: Подобряване на валидация R27406 (29616)
* Продажби: Създаване на ново правило SetFiscalSalesNumberAndIncrementSequence
(29743)
* Навигатор Фактуриране: Да се добавят нови полета "Първо плащане, дата" и
"Последно плащане, дата" (29648)
* Поща: Възможност за отваряне на системния мейл клиент даже и при наличие на
пощенска кутия (29740)
* Плащания: Да се създаде ново поле ParentPaymentSlipAmountId (29536)
* Конфигурации: Да се добави възможност за проследяване на промените (29596)
* E1 Server Manager: Double-click should copy the value of the current field in
Exec Stats tab (29727)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило NextNoRequirementsForFiscalPrinters
(29690)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило ValidPosOperatorCode (29715)
* ПОС Оператори: Създаване на ново правило OnlyOneActivePosOperator (29698)
* ПОС Оператор: Създаване на ново правило
TerminationDateGreaterThanStartingDate (29700)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило MaxNoGreaterThanNextNo (29689)
* ПОС Локации: Създаване на ново правило ValidEnterpriseCompanyLocation (29695)
* ПОС Локации: Създаване на ново правило
OnlyOneActivePosLocationPerEnterpriseCompanyLocation (29696)
* ПОС Оператор: Създаване на ново правило ValidDefaultPosTerminal (29697)
* ПОС Поредици: Създаване на ново правило NextNoCannotBeChanged (29685)
* Е1 Server да предава id на сайтoвете (29613)
* Продажби: Създаване на ново правило SetPOSAttributes (29644)
* ПОС Поредици: Да се добави ново поле "Активен" (29680)
* Option "Include nulls" for the query builder (29662)
* Продажби: Създаване на ново правило ValidPosLocation (29647)
* Нов модул "POS" (29599)
* Create UI for Gen_Party_Applicable_Legislations_Table (29656)
* Api: Query Builder: Invalid icons (29604)
* Improvement: Api: Query Builder: Select box: New option "Include Expands"
(29606)
* Платежни искания: Нова генерация на Плащания (FIN0101) (25483)
* Api: Change the "Search" button text to "Execute" (29603)
* Create the new data attributes in Sales Order for POS sales (29633)
* Основно меню: Да се премахне от менюто Приложения/Уеб сайтове (29593)
* Ентитита: Всички ентитита да поддържат потребителски характеристики. (29284)
* Vehicle Location History: Add data attribute for the current speed (29591)
* Party Location Numbers: New entity (29540)
* Research: Kill child processes when master process dies (28588)
* Инсталация: Да се вгради TeamViewer 14 клиента на Е1. (29576)
* Форми: Да се направи бутонът за затварне да е дясно подравнен (29487)
* Производствени нареждания: Падащия списък за поле "Технология" да е филтриран
по склада в реда. (29557)
* Производствени нареждания: Валидация за валидност на Технологията в ред с
изделия спрямо Склада в реда. (29564)
* Уеб сайтове и Уеб хостове: Нови навигатори и таблици (29513)
* Управлявани активи: Нова номенклатура (29480)
* Производствено нареждане: Нова начин на разпределяне на себестойността на
материалите - по Стандартна себестойност (29234)
* Продукти: Функция "Актуализация" да актуализира и стойности на х-ки (29422)
* Интрастат декларация: Валидация при пускане на коригираща декларация за други
декларации за периода (27019)
* Счетоводни статии: Създаване на ново правило
DebitEqualsDebitBaseAndCreditEqualsCreditBase (28761)
* Нареждания за обслужване: Нов документ (29481)
* Главно Меню: Секцията Функции да се премести преди Справки в различните
модули. (29484)
* Типове управлявани активи: Нова номенклатура (29441)
* Сервизни Центрове: Нова номенклатура (29443)
* Следени параметри: Нова номенклатура (29440)
* Enterprise Asset Management: Създаване на нов модул и номенклатура "Типове
обслужване" (29431)
* Документи и редове: Валидация да не може да се редактира запис, ако
документът е маркиран само за четене (29107)
* Изпълняване на складови нареждания: Преработка на навигатора (29306)
* Типове документи: Създаване на нови правило NoUserStatusesIfTransitional
(29337)
* Източници на данни: Да се добавят липсващите типове контактни данни в
Контрагенти. (29318)
* Нареждания за фактуриране: Нова генерация на Фактури (CRM0202) (25482)
* Продажба: Нова генерация на нареждане за закупуване CRM0115 (28633)
* Предупреждения: Да се добави текст "Име на транзакция" пред транзакцията.
(29255)

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------
* Документи: Не се зареждат характеристиките от типа на документа, когато той е
генериран. (29906)
* Продажба: Не се показват стойностите на калкулиран атрибут, въпреки че са
изчислени (29909)
* Е1 сървър: Всеки път при ъпгрейд на база данни тя остава в Single user mode
(29762)
* Автоъпгрейд: Автоъпгрейда не приключва в рамките на половин час. (29886)
* Навигатор планиране на производсвото и снабдаването: Излиза грешка при
изчисляване на нов план (29671)
* Калкулирани атрибути: Хвърля се безкрайна Грешка при изчисляване на атрибут
(29912)
* Уеб сайтове: Не се отваря LEGAL_BG сайта на E1_NBETA (29881)
* Продажби: Не мога да сложа стойност в полета "Платежна сметка" и "Начин на
плащане" (29887)
* Начален екран: Съобщението за несъвместимост на версиите не е коректно.
(29434)
* Bug: Server: Databases can't be upgraded. (29893)
* Уеб сайтове: Не се стартира Id сайта на E1_NBETA (29882)
* Начален екран: При автоматичния ъпгрейд излиза грешка (29877)
* Е1 Сървър: Забиват множество процеси при работа (29797)
* WEB: Не успявам да подкарам API сайт на APP90 (29745)
* Уеб Сайтове: Някой сайтове не могат да се стартират, тъй като им е зает порта
(29862)
* Начален екран: Автоъпгрейда не работи (29795)
* Уеб сайтове: Стартират се два сайта с един и същи хост (29719)
* Bug: E1 Server Manager: Numeric and DateTime fields in the Connections tab
are not sorted correctly (29725)
* Документ: Документен поток: В "Създаден от" се листват транзитни документи, а
не трябва (29767)
* WEB: API сайта не може да се достъпи (29793)
* Изследване на фактурирани продажби: Не се зареждат стойности за клиентските
характеристики, ако те нямат описание (28576)
* Нареждания за закупуване: Не се попълва поле "Количество б.м.е." при
невъзможност за пресмятане на покупна цена (29771)
* Е1 Сървър: При обновяване на база данни сървърът спира (29756)
* Извлечения: Не може да се генерира плащане, дава грешка. (29587)
* WEB: След рестартиране на Е1 сървър, сайтовете не са достъпни около 5 минути
(29751)
* Общи: Таб Връзки не може да бъде отворен (29611)
* Query Builder: Cannot filter by Id (29734)
* Документи: Не може да се добави или промени стойност за характеристика във
вече записан документ (29640)
* Уеб Хостове: Не мога да запиша нов хост, без да съм сложил сертификат (29672)
* fix unit tests failing (29659)
* Bug: Api: Docs: The links to the entities open the docs strangely scrolled
(29605)
* Bug: Api: Query Builder: Where: Incorrect build string when filtering by date
(29607)
* Bug: Api: Confusing error about sorting in Gen_Products (29600)
* Trunk night build for unit tests fails (29627)
* Изпълняване на складови нареждания: При промяна на партида в панел Входящи
данни дава грешка, ако има сортиране по Продукт. (29526)
* Е1 сървър: Инсталацията не инсталира DotNetCore.2.0.6-1-WindowsHosting (29492)
* Сървър мениджър: Непрекъснато дава грешка Object reference ... (29562)
* Нареждена за експедиция: Грешка при генериране на складово нареждане (29575)
* Навигатор Типове обслужване: Дава грешка при опит за създавате на нова група
от най-горно ниво. (29528)
* trunk night build fail (29489)
* Начален екран: Съобщението за несъвместимост на версиите, не е достатъчно
информативно. (29297)
* Навигатор Планиране на производството снабдяването: Групирането създава
няколко документа с еднакви параметри за групиране (29298)
* Изпълняване на складови нареждания: Хвърля се неговорящо съобщение ако не е
открит подходящ ред от нареждане (29219)
* Стоков трансфер: При промяна на Количеството в редовете промяната не се
отразява в панел Налични продукти (29320)
* Сървър мениджър: Страница Exec Stats: Сортирането по колона Total Time не
работи правилно. (29256)
* Навигатор Планиране на производството и снабдяването: В изчисления план се
извежда Предложение с неговорящ текст (29235)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 CTP2
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 CTP2


ВЕРСИЯ 2019.1 CTP1 (29.01.2019 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------
* Продажби: Създаване на ново правило SetPOSAttributes (29644)
* ПОС Поредици: Да се добави ново поле "Активен" (29680)
* Option "Include nulls" for the query builder (29662)
* Продажби: Създаване на ново правило ValidPosLocation (29647)
* Нов модул "POS" (29599)
* Create UI for Gen_Party_Applicable_Legislations_Table (29656)
* Api: Query Builder: Invalid icons (29604)
* Improvement: Api: Query Builder: Select box: New option "Include Expands"
(29606)
* Продажби: Създаване на ново правило FiscalSalesNumberCannotBeChanged (29645)
* Платежни искания: Нова генерация на Плащания (FIN0101) (25483)
* Api: Change the "Search" button text to "Execute" (29603)
* Create the new data attributes in Sales Order for POS sales (29633)
* Е1 Server да предава id на сайтoвете (29613)
* Основно меню: Да се премахне от менюто Приложения/Уеб сайтове (29593)
* Ентитита: Всички ентитита да поддържат потребителски харатеристики. (29284)
* Vehicle Location History: Add data attribute for the current speed (29591)
* Party Location Numbers: New entity (29540)
* Research: Kill child processes when master process dies (28588)
* Инсталация: Да се вгради TeamViewer 14 клиента на Е1. (29576)
* Форми: Да се направи бутонът за затварне да е дясно подравнен (29487)
* Производствени нареждания: Падащия списък за поле "Технология" да е филтриран
по склада в реда. (29557)
* Производствени нареждания: Валидация за валидност на Технологията в ред с
изделия спрямо Склада в реда. (29564)
* Уеб сайтове и Уеб хостове: Нови навигатори и таблици (29513)
* Управлявани активи: Нова номенклатура (29480)
* Производствено нареждане: Нова начин на разпределяне на себестойността на
материалите - по Стандартна себестойност (29234)
* Продукти: Функция "Актуализация" да актуализира и стойности на х-ки (29422)
* Интрастат декларация: Валидация при пускане на коригираща декларация за други
декларации за периода (27019)
* Счетоводни статии: Създаване на ново правило
DebitEqualsDebitBaseAndCreditEqualsCreditBase (28761)
* Нареждания за обслужване: Нов документ (29481)
* Главно Меню: Секцията Функции да се премести преди Справки в различните
модули. (29484)
* Типове управлявани активи: Нова номенклатура (29441)
* Сервизни Центрове: Нова номенклатура (29443)
* Следени параметри: Нова номенклатура (29440)
* Enterprise Asset Management: Създаване на нов модул и номенклатура "Типове
обслужване" (29431)
* Документи и редове: Валидация да не може да се редактира запис, ако
документът е маркиран само за четене (29107)
* Изпълняване на складови нареждания: Преработка на навигатора (29306)
* Типове документи: Създаване на нови правило NoUserStatusesIfTransitional
(29337)
* Източници на данни: Да се добавят липсващите типове контактни данни в
Контрагенти. (29318)
* Нареждания за фактуриране: Нова генерация на Фактури (CRM0202) (25482)
* Продажба: Нова генерация на нареждане за закупуване CRM0115 (28633)
* Предупреждения: Да се добави текст "Име на транзакция" пред транзакцията.
(29255)

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------
* Уеб Хостове: Не мога да запиша нов хост, без да съм сложил сертификат (29672)
* Документи: Не може да се добави или промени стойност за характеристика във
вече записан документ (29640)
* fix unit tests failing (29659)
* Bug: Api: Docs: The links to the entities open the docs strangely scrolled
(29605)
* Bug: Api: Query Builder: Where: Incorrect build string when filtering by date
(29607)
* Bug: Api: Confusing error about sorting in Gen_Products (29600)
* Trunk night build for unit tests fails (29627)
* Изпълняване на складови нареждания: При промяна на партида в панел Входящи
данни дава грешка, ако има сортиране по Продукт. (29526)
* Е1 сървър: Инсталацията не инсталира DotNetCore.2.0.6-1-WindowsHosting (29492)
* Сървър мениджър: Непрекъснато дава грешка Object reference ... (29562)
* Нареждена за експедиция: Грешка при генериране на складово нареждане (29575)
* Навигатор Типове обслужване: Дава грешка при опит за създавате на нова група
от най-горно ниво. (29528)
* trunk night build fail (29489)
* Начален екран: Съобщението за несъвместимост на версиите, не е достатъчно
информативно. (29297)
* Навигатор Планиране на производството снабдяването: Групирането създава
няколко документа с еднакви параметри за групиране (29298)
* Изпълняване на складови нареждания: Хвърля се неговорящо съобщение ако не е
открит подходящ ред от нареждане (29219)
* Стоков трансфер: При промяна на Количеството в редовете промяната не се
отразява в панел Налични продукти (29320)
* Сървър мениджър: Страница Exec Stats: Сортирането по колона Total Time не
работи правилно. (29256)
* Навигатор Планиране на производството и снабдяването: В изчисления план се
извежда Предложение с неговорящ текст (29235)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 CTP1
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 CTP1


ВЕРСИЯ 2019.1 CTP0 (27.09.2018 г.)
==========================
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ
------------------

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ
------------------
* Проблем с web api (29212)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
---------------------
Версия на EnterpriseOne Server - 2019.1 CTP0
Версия на EnterpriseOne клиент - 2019.1 CTP0

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk